LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN LẠNH

HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Cấp Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết
HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện Hạ Thế

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết
HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện Lạnh

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết
HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống Điện Nhẹ

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết
HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG THẾ

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống Điện Trung Thế

  • Ngày: 2020-07-07
Xem chi tiết